Hållbarhet = Kvalitet + Miljö.

För att uppnå högt ställda krav på miljöpåverkan och kvalitet från våra kunder och samhället i stort, måste miljö- och kvalitetsmålen vara en integrerad del av kvalitets- och miljöledningssystemet.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 sedan augusti 2000 och miljöcertifierade enligt ISO-14001 sedan januari 2002. Vi har arbetat med detta i många år och löpande utvärderats av tredje part för att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt och utvecklar våra processer.

Vår slutsats är att summan av ett systematiskt miljö- och kvalitetsarbete blir större än delarna var för sig, och leder till hållbarhet över tid!  

Här kan du läsa HANZA Groups hållbarhetsrapport.

Scrolla ner

Kvalitet

Vi arbetade med kvalitetssäkring av vår verksamhet långt innan man visste vad ett ISO-certifikat var. Vi började tidigt med att arbeta enligt LEAN-principerna och försöker att hela tiden bli bättre.

  • En kvalitetssäkrad tillverkningsprocess skapar rätt förutsättningar för en resurseffektiv produktion.
  • Förutsägbara leveranser av produkter med rätt kvalitet och antal, minskar risken för kassationer och extra arbete. Även behov av extra transporter är direkt kopplat till detta.

Miljö

Vår verksamhet och våra tillverkningsprocesser är upplagda så att energi och råvaror används på ett effektivt sätt med minimal andel avfall. Vi investerar löpande i nya maskiner som har bättre prestanda och lägre energiförbrukning. Detta ger även tillgång till effektivare programvaror i analys- och beredningsfaserna. På så sätt utnyttjar vi materialet bättre och får en effektivare tillverkning.

Kemikalier i vår verksamhet hanteras vid nyanskaffning enligt våra rutiner med riskbedömningar, nödvändig information kring användande, förvaring samt miljöpåverkan. Uppföljning av lagar och förordningar inom miljöområdet är också en viktig del av vårt löpande arbete.

Smart.

Våra kärnvärden är snabbhet, smidighet och effektivitet under kontroll.

Vi arbetar systematiskt med vårt eget Lean-koncept Smart som säkerställer ordning och reda och ständig förbättring med kunden i fokus. ”Från ax till limpa”, ”från start till mål” och ”cirkeln är sluten” är uttryck som beskriver hur viktigt det är att se helheten och säkerställa samspelet mellan olika delar av vårt erbjudande för att göra våra kunder nöjda. Det är vad Smart handlar om för oss.

Scrolla ner

Våra miljömål är fokuserade på följande områden:

Avfallshantering.

Tunnplåt är vår huvudråvara och metallåtervinning har ett välutvecklat system och marknad för att återvinna restmaterial och metalltunga slutprodukter. Vår målsättning är att minimera avfallsvolymer och då speciellt avfall till deponi. 

Transporter.

Vi arbetar hela tiden för att minimera miljöbelastningen från transporter. Här arbetar vi med att samarbeta med miljöcertifierade speditörer, effektiv transportplanering och företagets tjänsteresor.

Elförbrukning.

Att kontinuerligt minska elförbrukningen är något som vi ska uppnå i stort och smått. Detta genom att investera i nya och mer energieffektiva maskiner, men även genom bättre temperaturstyrning i våra lokaler. Vi har även installerat belysningsstyrning så att lampor inte lyser i onödan. Ingen åtgärd är för liten!

Våra kvalitativa mål är fokuserade på följande områden:

Reklamation.

För oss är kvalitet a och o. Det viktigaste för att kunna leverera rätt kvalitet är att förstå vad kunden vill ha – och att man är överens om det. Men vilka ambitioner vi än har kommer det alltid att ske reklamationer. När detta händer jobbar vi proaktivt tillsammans med kunden för att lösa problemet, och för att det inte ska hända igen. 

Kassation.

Vi arbetar hela tiden för att minska antalet fel i produktionen och på så sätt minimera kassationen. Det är en intern process vi arbetar med kontinuerligt – men fel uppstår. Vi försöker i möjligaste mån ändå att återanvända eller anpassa i samarbete  med dig som kund. I värsta fall blir det en kassation.